معاونت اداری و پشتیبانی- نمودار سازمانی
نمودار سازمانی معاونت اداری ـ مالی و مدیریت منابع دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=48.10832.19096.fa
برگشت به اصل مطلب