معاونت اداری و پشتیبانی- معاونین اداری سابق
نگاهی به تاریخچه معاونت اداری دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد دوره

تاریخ

عکس

۱

آقای دکتر جلیل شاهی خرمی

یک

از سال 1357 لغایت 1357

آقای دکتر شاهی

۲

آقای دکتر ابراهیم ثنایی

یک

از سال 1358 لغایت 1360

آقای دکتر ثنایی

۳

آقای مهندس احد کاظمی

یک

از سال 1360 لغایت 1361

آقای مهندس کاظمی

۴

آقای دکتر حبیب مجیدی ذوالبنین

دو

از سال 1361 لغایت 1362

از سال 1364 لغایت 1366

آقای دکتر مجیدی

۵

آقای مهندس محمد ذهبیون

دو

از سال 1362 لغایت 1363

از سال 1369 لغایت 1375

آقای مهندس ذهبیون

۶

آقای دکتر محمدعلی برخورداری

دو

از سال 1366 لغایت 1368

از سال 1377 لغایت 1378

آقای دکتر برخورداری

۷

آقای دکتر علی اکبر حشمتی رفسنجانی

یک

از سال 1368 لغایت 1369

آقای دکتر حشمتی

۸

آقای دکتر محمدعلی شرکت معصوم

یک

از سال 1375 لغایت 1376

آقای دکتر شرکت معصوم

۹

آقای دکتر محمدتقی صالحی

یک

از سال 1376 لغایت 1379

آقای دکتر صالحی

۱۰

آقای دکتر امیرحسین دوایی مرکزی

یک

از سال 1379 لغایت 1380

آقای دکتر دوایی مرکزی

۱۱

آقای دکتر سیدحسین سیدین

دو

از سال 1380 لغایت 1384

از سال 1392 تاکنون

آقای دکتر سیدین

۱۲

آقای دکتر محسنعلی شایانفر

یک

از سال 1384 لغایت 1385

آقای دکتر شایانفر

۱۳

آقای دکتر بیژن غفاری قمی

یک

از سال 1385 لغایت 1392

آقای دکتر غفاری

۱۴

آقای دکتر سعید میرزامحمدی

یک

از سال 1392 لغایت 1392

آقای دکتر میرزامحمدی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=48.10831.20437.fa
برگشت به اصل مطلب